สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ 
        บริษัท HGHT a Western Digital Company วันที่ 16 สิงหาคม 2557
      1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44