ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา                                                   
ออกบริการชุมชน
1 2 4 4
             5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24