งานการเงิน
click

ระเบียบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุตาม ว.119/61

 click

ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

 click บันทึกการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด
 click ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย
 click ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 click หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 click ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 click ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
 click สัญญายืมเงิน 
 click รายงานเดินทางไปราชการ