งานพัสดุ
       click บันทึกข้อความต่อรองราคา
       click แบบโครงการฝึกและประเมินราคา
        click แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 1
        click แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 2
        click ข้อตกลงจ้าง
        click บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
        click บันทึกรายงานการตรวจรับพัสดุ
        click แบบฟอร์มตกลงการซื้อขาย
        click แบบเสนอราคางานจ้างเกี่ยวกับพัสดุ
        click ใบตรวจรับการจ้าง
        click ใบส่งมอบงาน