การประเมินคุณภาพ และเผยแพร่การประเมิน


click รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
click รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
click รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ด้านการอาชีวศึกษา
click สถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2563
click รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
click เผยแพร่ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
click รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
click สรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
click รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
click รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
click รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
click สรุปผลการส่งรายงานวิจัย โครงงาน/โครงการ ของนักเรียน - นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดโครงการของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
click เข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.จันทบุรี
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
click กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
click รายงานผลประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาค 
click ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
click หนังสือรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)