ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

การประเมินคุณภาพ และเผยแพร่การประเมิน
new2 เผยแพร่ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
new2 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
new2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
click สรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
click รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
click รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
click รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
click สรุปผลการส่งรายงานวิจัย โครงงาน/โครงการ ของนักเรียน - นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดโครงการของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
click เข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.จันทบุรี
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
click เผยแพร่ผลงงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
click เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
click กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
click รายงานผลประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาค 
click ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
click หนังสือรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)