1       2       3
นางสนอง เพ็ญภู่
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี การศึกษาปฐมศึกษา
  
นายประวิตร บุญก่อสร้าง
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี การตลาด
  นายธีรพันธ์ สุขสบาย
(พนักงานราชการครู)

ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล


   4 5 7
นายศุภชัย ชินเดช
(พนักงานราชการครู)

คอบ.เครื่องกล
นายพลพงษ์ ปัญญา
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล

  นายอดิเรก แสงคล้อย
 (พนักงานราชการครู)
วท.บ ไฟฟ้ากำลัง


    8 9 10
นายนฤนาท ประชุมสุข
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล
  นางสาวพัชรินทร์ วิบุตร
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี วท.บ พืชศาสตร์
 นางสาวเพชรศิริ คงมินทร์
 (พนักงานราชการครู)
ป.ตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ(ธุรกิจการบิน)   
11 12 
นางจิราพร สุขสบาย
 (พนักงานราชการ ด้านธุรการ)
ปวส.การบัญชี
งานพัสดุ/งานอาคารและสถานที่
นางสาวสุดารัตน์ แท่งท่อง
 (พนักงานราชการครู)
ป.ตรี วิทยาศาสตร์