1 2_64 3 4_64
นายเชิดชัย กอบการ
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถ
นายเฉลียว ขาวซะอั๋น
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถ
นายวิฑูรย์ จุติ
(ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถ
นางสาวสุรีย์รัตน์ วัณณุรัตน์
(ลูกจ้างประจำ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ