ตารางครู
                    2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558 
สาขายานยนต์
      1.นายธนวัฒน์ โยมญาติ   ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      2.นายธีรพันธ์  สุขสบาย ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      3.นายพลพงษ์   ปัญญา ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส    -    -    -    -    -   -
      4.นายศุภชัย ชินเดช ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช.    - ปวช. ปวส    -    -    -    -    -   -
      5.นายเอนก สุขล้วน ปวช.   - ปวช. - ปวช.    - ปวช.    - ปวช.   -  ปวช.    - ปวช.    -  ปวช.   -
      6.นายนฤนาท ประชุมสุข ปวช. ปวส. ปวช. ปวส.   -    -   -    -    -   -    -      -    -    -    -   -
สาขาไฟฟ้ากำลัง
      1.นายยงยุทธ พนัสนอก ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      2.นายอดิเรก แสงคล้อย ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      3.นายพรศักดิ์ พิรมย์ลาภ ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
      1.นายประสพ เลิศพงศ์พิรุฬห์ ปวช.   - ปวช.   -  ปวช.   - ปวช.   -  ปวช.   -  ปวช.     - ปวช.   - ปวช.   -
      2.นายธนิต เนืองเฉลิม      ปวช.   - ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช.   -  ปวช. -  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
      1.นางสาวจรรยา พิพิธกุล ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      2.นางสาวสุดารัตน์  แท่งทอง ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช. - - - - -
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
      1.นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ ปวช.   - ปวช.   - ปวช.   - ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.    -  ปวช.   -  ปวช. ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      1.นายจักริน ศิริสำราญ ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.   -   -
      2.นางสาวเบญจวรรณ  เมฆจันทร์ ปวช. ปวส.   -   -    -    -   -    -    -    -     -    -    -    -    -   -
สาขาการบัญชีและการตลาด
      1.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์ ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.   ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
      2.นายประวิตร บุญก่อสร้าง ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. ปวช. ปวส ปวช. ปวส  ปวช.  ปวส.  ปวช.  ปวส.  ปวช. ปวส.
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
       1.นางสาวสมสวย   สมานพรรค ปวช.   - -   -    -   -    -   -   -   -    -    -    -    -   -   -
      2.นายพงษ์สิทธิ์   พิริ ปวช.   - ปวช.   - ปวช.   - ปวช.   -   -   -    -    -    -    -   -   -
หลักสูตรระยะสั้น
      1.นางสาวนงลักษณ์ ริมคีรี จ-ศ   - จ-ศ   - จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ  -  จ-ศ   -
      2.นางจิณาริณ แสงเรือง จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ  -  จ-ศ   -
      3.นางธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ จ-ศ   - -   -   -   -    -   -    -   -    -     -   -  -   -   -
      4.นางสนอง เพ็ญภู จ-ศ   - จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ  -  จ-ศ   -
      5.นางสาววราภรณ์ โอภาโส จ-ศ   - จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ  -  จ-ศ   -
      6.นางสาวมัณนา ตันกุล จ-ศ   - จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ  -  จ-ศ   -
      7.นางสาวพัชรินทร์ วิบุตร จ-ศ   - จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ   -  จ-ศ    -  จ-ศ   -   จ-ศ   -