ตารางเรียน นักเรียน และ นักศึกษา

สาขางาน ช่างยนต์ 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/259 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1/1 click click click click click 1/2559 2/2558  1/2558
    ปวช. 1/2 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวช. 2 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวช. 3 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวส. 1 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวส. 2 click click click
click click 1/2559   2/2558 1/2558
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1 click click click
click click  1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 2 click click click
click click  1/2559 2/2558 1/2558
   ปวช. ทวิศึกษา (ท่าใหม่พูลสวัสดิ์) click click click click - - - -
    ปวช. 3 click click click
click click  1/2559  2/2558 1/2558
    ปวส. 1 click click click
click click  1/2559 2/2558 1/2558
    ปวส. 2 click click click
click click  1/2559 2/2558 1/2558
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1 click click click
click click  1/2559  2/2558   1/2558 
    ปวช. 2 click click click
click click 1/2559 2/2558  1/2558
    ปวช. 3 click click click
click click 1/2559 2/2558  1/2558
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวช. 2 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวช. 3 click click click
click click 1/2559 2/2558 1/2558
สาขางาน ธุรกิจการโรงแรม 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1 click click click
click click -  2/2558  1/2558
    ปวช. 2 click click click click click 1/2559  2/2558  1/2558
    ปวช. 2 (ท่าใหม่พูลสวัสดิ์) click click click click click 1/2559  2/2558  1/2558
สาขางาน อัญมณีและเครื่องประดับ   2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวช. 1 click click click click click 1/2559   2/2558 1/2558
    ปวช. 2 click click click click click 1/2559   2/2558 1/2558
    ปวช.1 สถานประกอบการ click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
สาขางาน บัญชี 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559
    ปวส.1 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ปวส.2 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวส.1 click click click
click click 1/2559 2/2558 1/2558
    ปวส.2 click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
หลักสูตรระยะสั้น 2/2561 1/2561 2/2560 1/2560 2/2559 1/2559 2/2558 1/2558
    ระยะสั้น อาหารและโภชนการ click click click
click click 1/2559 2/2558 1/2558
    ระยะสั้น ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ระยะสั้น ศิลปะประดิษฐ์ click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ระยะสั้น เสริมสวย click click click
click click 1/2559 2/2558 1/2558
    ระยะสั้น ตัดผมชาย click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558
    ระยะสั้น นวดแผนไทย click click
click click click 1/2559 2/2558 1/2558
    ระยะสั้น ลีลาศ click click click
click click 1/2559  2/2558 1/2558