ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ปีการศึกาษา 2563


   วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเปิดรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ระยะสั้น รุ่นที่ 3-4
สามารถติดต่อสอบถาม
และสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน เบอร์โทร 039-324533 ต่อ 110 
2
3
short_1 62 1
         short_1 62 2