วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเปิดรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา  และระยะสั้น รุ่นที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา
2563 สามารถติดต่อสอบถาม
และสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน เบอร์โทร 039-324533 ต่อ 110 
(ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.63 เวลา 08.00 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะ ด้านหน้า
วิทยาลัยฯ)
        2
3
4
5