ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

กำหนดการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกาษา 2562


       วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น รุ่นที่ 3 - 4 สามารถติดต่อสอบถาม ได้
ที่เบอร์โทร 039-324533 
รึติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน 039-324533 ต่อ 110 
short_1 62 1
         short_1 62 2
short_61 2