3
  นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัยาการ
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)
ป.โท คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.โท.การบริหารการศึกษา

          click  ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี