เผยแพร่งานวิจัย นายวิเซียร ถมจอหอ

                                             2
                                                         นายวิเชียร ถมจอหอ
                                                 รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
                                                    (รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)
                                                           ป.โท คอม.เครื่องกล
                                                      ป.โท การบริหารการศึกษา
click
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภาษาไทย)
click
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภาษาอังกฤษ)