โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty (ต่อขนตาเส้นต่อเส้น)

1
  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty
(ต่อขนตาเส้นต่อเส้น) จากสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21