พิธีเปิดและปิด โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty (สักปากเครื่องออมเบร์)

1
 
   วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในเปิดและปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้
PopBeauty (สักปากเครื่องออมเบร์) จากสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37