พิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty (สักค้ิวออมเบร์)

1
 
   วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty (สักค้ิวออมเบร์)
จากสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15