พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ PopBeauty (สักค้ิวออมเบร์)

1
   วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้
PopBeauty (สักค้ิวออมเบร์) จากสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21