ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

1
  วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26