พิธีลงนามบันทักข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปี 2566

1
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำำปี 2566 ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา (CLC) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยมีสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
     1. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
     2. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
     3. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
     4. โรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
     5. โรงเรียนบางกะจะ
     6. โรงเรียนบ้านแก้ว
     7. โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
     8. โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)
     9. โรงเรียนวัดคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
     10. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56