โครงการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด ระดับชั้น ปวช. และปวส.

1
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวพัชริน วิบุตร หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตรวจสุขภาพ
และสารเสพติด ระดับชั้น ปวช. และปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26