โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้้าร่วมโครงการ เพืื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31