โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

1
   วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ ครู-อาจารย์ และร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 57
56 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 94 95.1 95
96 97 98 99 100
101 102 103 104 105
106 107 109 110 111