โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับ การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1
 
   วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
(Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36