Mou ธนาคารออมสิน

22
   วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม  พวงกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดช่างอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมมือกับ ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 6 8 10 12
14 16 22 18 17