ทำบุญตักบาตรถวายกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายก ณ วัดโค้งสนามเป้า จันทบุรี

1
   วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม  พวงกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปริณายก ณ วัดโค้งสนามเป้า จันทบุรี
2 3 4 5 6
7 9