พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

10
  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กับ โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ  ณ ห้องประชุมพุทธะสัมเร็จวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15