โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

1
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาได้จัดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยมี รองยุคล  พิสยมยรมย์ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากร
จาก กกต.จังหวัดจันทบุรี มาให้ความรู้ในการเลือกตั้งและขั้นตอนการเลือกตั้งแบบใหม่และมีนักเรียน
ระดับ ปวช 1 และ 2 เข้าร่วม 200 คน
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25