ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ รร.จันทเขลม

1

         วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้ออก"ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ" ได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียน
จันทเขลม ต.จันทเขลม  อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมี ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ออกให้บริการประชาชนในเขตให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2558
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46