การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ปีการศึกษา 2561

1

       วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้เข้าร่วมการ"การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ปีการศึกษา 2561" ตั้งแต่ วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ จ.สุราษฏร์ธานี ทั้งหมด 2 รายการดังนี้
      1. ประเภททักษะวิชาชีพ ระยะสั้น  รางวัล ระดับ
          1.1 ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)   รองชนะเลิศอันดับที่ 1         เหรียญทอง       
          1.2 การแข่งขันทักษะออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ รองชนะเลิศอันดับที่ 6 เหรียญเงิน

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16