ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี

1

  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เข้าร่วมการ"ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี" ประจำปีการศึกษา 2561
นำโดย นายสำรวย โพธิ์ไทรย์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายวิเชียร  ถมจอหอ รองฯฝ่ายแผนงานความร่วมือ นำคณะทำงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประเมินที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2562 
2 3 4 5
6 7 8 9