โครงการ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยสาพัดช่างจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

1

      นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมาย ให้นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในพิธี  "โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562" ร่วมด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ ครู
อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้กับศิษย์ร่วมกันสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของไทย จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา
08.00 - 10.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36