วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

1

    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้จัด"โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมีตัวแทนสมาคมต่างๆ และผู้ที่ความประสงค์มอบทุน
การศึกษา ให้นักเรียน - นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี  เรียนดีแต่ยากจน  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26