ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

1.
     นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร  ถมจอหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นำคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วม  "ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร"
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26