วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

1

      นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  คำมั่น  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
- นักศึกษานำกองลูกเสือ - เนตรนารี วิทยาลัยสาพัดช่างจันทบุรี และ ผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วม  "งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2562" จำนวน 7 หมู่ รวม 56 คน เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการ
ลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิณาณ และสวนสนาม ณ สนาม
ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี เวลา 13.00 - 15.00
2 3 4 5
6 7 8 9