ตรวจศูนย์ Fix it center เทศบาลตำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

1

     นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมนายสุรศักดิ์  คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา
ออกตรวจเยี่ยม  "ศูนย์ Fix it center เทศบาลตำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี"  เพื่อให้กำลังใจ ตัวแทนครู และนักเรียน  ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกคอมพิวเตอร์  ในการออกปฏิงานออกบริการประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 - 12.00 น
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11