ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

23

      นายสำรวย    โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน - นักศึกษา เข้า  "ตรวจสุขภาพ
และสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562" ตามนโยบายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสถานศึกษาร่วมมือและ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ในปัสสาวะ ของนักเรียน - นักศึกษา และคัดกรองเด็กสุ่มเสี่ยง เพื่อบำบัด  จัดขึ้น
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 1 24 25 26
27 28 29 30 31