โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "วันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา" 2562

1

     นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์วันอาสาฬหบูชาและ
ถวายเทียนพรรษา 2562" ณ วัดสทุธิวารี (วัดคลองน้ำใส) จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา คิดดี ทำดี
ประพฤติดี จัดขึ้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31