อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมี สี ยืด ดัดกับเส้นผม

1

     นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมาย ให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในพิธี มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระยะสี้น เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมี สี ยืด
ดัดกับเส้นผม การออกแบบทรงผมให้เข้ากับรูปหน้าและเทคนิคการตัดผมชาย" ของแผนกเสริมสวย และ แผนกวิชาตัดผมชาย โดยมีวิทยากรที่มี
ความชำนาญมาให้ความรู้ และประสบการณ์ทำงาน แก่นักศึกษาระยะสี้น และผู้ที่สนใจ จัดขึ้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 
ณ. อาคารเอนกประสงค์ แผนกเสริมสวย และ แผนกวิชาตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21