โครงการอบรมมัคคุเทศน์ ปีการศึกษา 2562 (สาขาการโรงแรม)

1
    นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 สาขาการโรงแรม เข้าร่วม "โครงการอบรมมัคคุเทศน์
ปีการศึกษา 2562" จัดโดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม โดยมีวิทยากรที่ความชำนาญให้ความรู้ นักเรียนสาขาการโรงแรม และนักเรียนสาขาอื่นที่สนใจ
จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
11 13 14 15 16