โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

1

     นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ระดับ ปวช.1,2 ทุกแผนกวิชา เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2562" จัดโดยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิทยากรที่ความชำนาญให้ความรู้  เพื่อให้ นักเรียน มีความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ จัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 ณ.ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21