ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมฯ ระดับ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

1

            นายสำรวย     โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานในพิธี "การนำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมและ
โครงงานคุณธรรม ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562" โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และกรรมการกิตติมาศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี นายยุคล  พิศยมรมย์
เป็นคณะกรรมการตัดสิน การนำเสนอโครงการฯ จากนักเรียนระดับ ปวช.1,2 จำนวน 9 โครงการ นำเสนอต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21