ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" ประจำปี 2562

1

    วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2  นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธาน
ในพิธี "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2562" โดยมีคณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากร 2 ท่าน จากธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี มี นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับ นักเรียน ระดับ ปวช.1,2 หลักสูตรระยะสั้น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31