ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

โครงการพัฒนาศักภาพผู้เรียน ด้านการดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

1

   วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวช.2 ที่เป็นตัวแทนของแต่ละแผนกวิชา และบุคลภายนอกที่เข้าร่วมเขียนแผนธุรกิจ เข้าร่วม
" โครงการพัฒนาศักภาพผู้เรียน ด้านการดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 "  ได้นำคณะทำงานออกศึกษาดูงาน ตามผู้ประกอบการเอกชน
และสถานประกอบการชุมชนที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี 
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 18 19 21
22 23 24 25 26