ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

นำเสนอการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2562

1
          ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4  นำโดย นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็น
ประธานในพิธี "การนำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรม ระดับ อศจ. ปีการศึกษา2562" โดยมีคณะ
ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแแทน นักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. จากตัวแทนสถานศึกษา ทั้งหมด 6 วิทยาลัย
ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  2. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม   3. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 4. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  5. วิทยาลัยอาชีว
ศึกษาออมสินอุปถัมป์  6. วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ได้เข้านำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และจัดบูธนำเสนอต่อคณะกรรมการ  เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทน อศจ.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในลำดับต่อไป 
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 44 43 45 46