ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562

1

      วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีมอบหมาย ให้นายไพฑูรย์  สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี  "เปิดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562" มี
คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระยะสี้น และผู้ที่สนใจจำนวน 40 คน โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญมาให้ความรู้ ประสบการณ์ทำงานจาก
บริษัทโอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน)  
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13