ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562

26

              วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2   วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) ได้จัด
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562" นักศึกษาระยะสี้น ผู้สนใจเข้ารับการอบรม
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26