ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

1

   วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  นำโดย นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ต้อนรับ "คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด" เข้าศึกษาดูงานการจัดการบริหารงานศูนย์ บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ ของวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี 
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21