โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์

1

         วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้
นายสุรศักดิ์   คำมั่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียนจำนวน 50 คนเข้าร่วม "โครงการทศวรรษ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร
เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์" โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ขึ้นและได้พัฒนา
ก้าวหน้ามาโดยลำดับ สามารถรองรับดูแลประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง มีศักยภาพและคุณภาพด้านการแพทย์ การวิจัย การบริการทาง
การแพทย์ที่สอดประสานกับยุคปัจจุบัน สามารถยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้ก้าวสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบ 10 ปี
โดยมีพระอาจารย์ธวัชชัย  ธัมมทีโป และ พระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ.วังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เดินทาง
มาบรรยายธรรม ฝึกสมาธิ กำหนดจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วย / มอบชุดยาพระราชทาน ให้แก่หน่วยงานราชการ
2 3 4
5 6 7