แสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและ กทม. ประจำปี 2562

1

          วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นำคณะ
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแแทน นักเรียน ระดับ ปวช. เข้าร่วม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา 
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562"  ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการและจัดบูธนิทรรศการ แสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21