ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

1

        วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร   ถมจอหอ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าร่วม "ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)"  ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
และจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ในรอบปีงบประมาณ 2562
3 4 5 2 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21