โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

1

     วันที่ 4 กันยาย 2562 ณ หอประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในพิธี เปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562" มีคณะครูบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน
ระดับ ปวช.1,2 จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21